این مدرسه سیار در بهار 1397 توسط شرکت آرین رشد افزا (آرا)  تهیه گردید، به همت و هزینه آقایان سیامک همتی و آرمین شهسواریان (دو تن از پرسنل شرکت) تجهیز و در اختیار گروه فرهنگی اجتماعی کیانا قرار گرفت. این خودرو طی مراسم با شکوهی رونمایی و سپس توسط گروه کیانا به منظور آموزش کودکان بازمانده از تحصیل در روستاهای محروم از امکانات آموزشی استان البرز در حال کار می باشد. تا  فرزندان این مرز و بوم را به سوی خرد و آگاهی رهنمون سازد.