کنجاله گلوتن ذرت

یکی از فرآورده های فرعی ذرت پس از استخراج نشاسته است. کنجاله گلوتن ذرت یکی از غنی ترین منابع پروتئینی گیاهی است (60% پروتئین خام) که می تواند جایگزین بخشی از منابع پروتئینی خوراک دام و طیور و آبزیان شود. کنجاله گلوتن ذرت می تواند منبع مناسبی از پروتئین غیرقابل تجزیه...