آماده شدن برای شروع خوب:اهداف برای دوره رشد

آماده شدن برای شروع خوب:اهداف برای دوره رشد

رشد طولانی مدت مرغ تخمگذار قبل از هچ شدن شروع می شود، که این پروسه نمی تواند تحت تاثیر پرورش دهنده پولت و تولیدکننده تخم مرغ قرار گیرد. لحظه رسیدن جوجه های تازه متولد شده به سالن پرورش نقش اساسی درتوسعه و رشد پرندگان ایفا می کند. بهره وری یک گله تاحد زیادی بستگی به دستیابی موفقیت‌آمیزبه وزن بدن درسنین پایین دارد.

اهداف درطول دوره پرورش (پولت)عبارتنداز:

 • رشدسریع برای رسیدن به وزن بدن ایده آل در۵ هفتگی
 • یکنواختی خوب درآغازدوره تولید
 • زیست پذیری عالی

ازروزاول تا زمان انتقال به سالنهای تولید، پرندگان به آهستگی رشد خواهند کرد وتوسعه اندام هادرسنین مختلف رخ میدهد.عدم رشد درطول هریک ازمراحل می‌توانداثرات مخربی برروی کیفیت پولت داشته باشد.

هرگونه تاخیردررشد درسن 4تا5 هفتگی منجربه کاهش وزن بدن در۱۶هفتگی وعملکرد به ویژه میانگین وزنی تخم مرغ درآب وهوای معتدل میشود.لطفاً درنظرداشته باشید۲پرنده باوزن بدنی یکسان لزوماً به یک میزان ترکیب بدنی آنها توسعه نیافته است.

یک قانون کلیدی: منحنی رشد خوب منجربه تکامل پولت میشود.

رشد را میتوان به مراحل زیرتقسیم بندی کرد:

 • 3هفته اول به توسعه ارگان ها وسیستم ایمنی اختصاص دارد
 • ازهفته3 تا هفته 6 اسکلت وماهیچه ها در حال رشد هستند
 • وزن بدن درهفته ۵ یا ۶ تعیین کننده مهمی دررابطه با کیفیت پولت ها می باشد. هرگونه تاخیردررشد دراین مرحله برای پرندگان مضرمیباشد.همانطورکه تاثیرات مخربی برروی کیفیت پولت وترکیبات بدنی خواهد گذاشت درنتیجه تاثیرمنفی برروی عملکرد پرندگان خواهد داشت.
 • ازهفته های ۶ تا ۱۵رشد به آهستگی شروع می شود.

 

 • مرحله آخربا توسعه تخمدان ورشد سریع این ارگان هامشخص شده است.تنظیم هورمون های جنسی حدودهفته18 اتفاق می‌افتد ومنجربه بلوغ جنسی دراین سن میشود.

 

شکل 1. سیر تکاملی وزن بدن

آماده سازی برای ورود جوجه

موفقیت درپرورش تاحد زیادی به شروع خوب برای جوجه ها بستگی دارد.بیشترجوجه ها که مدتی سفرکرده‌اند، درجستجوی مکانی هستند که آب، غذا و محیط خوب برای استراحتشان فراهم شود.مادراینجا نکات کلیدی را لیست کرده ایم:

 • سالنها باید تمیزوضدعفونی شده باشند وحداقل برای۱۴روزخالی بوده باشند. سالن هاو محتویات باید قبل ازورود جوجه خشک باشند.
 • سیستم گرمایشی را۲۴تا۳۶ ساعت قبل ازرسیدن جوجه روشن کنید(وابسته به شرایط آب وهوایی). درزمان رسیدن جوجه باید محیط سالن وبستربه اندازه کافی گرم وبادمای ثابت دررنج۳۳تا۳۵درجه سانتیگراد باشند.
 • ترازکردن خطوط آبخوری قبل ازرسیدن جوجه. قبل ازورودجوجه ها خطوط آبخوری راضدعفونی نکنید.
 • مطمئن شوید که نیپل ها وآبخوری گرد درارتفاع مناسب هستند، نیپلها باید درسطح چشم جوجه وآبخوری های گرد برروی بسترباشند.
 • سیستم آبخوری مورداستفاده راچک کنید که آیا آب به اندازه کافی فراهم می‌شود. وقتی نیپل ها مورداستفاده قرارمیگیرند فشارآب راتنظیم کنید که جوجه ها بتوانندقطرات آب برروی نیپل ها راببینند و درکمترین تماس به راحتی آب جریان یابد.
 • مقوا درزیرنیپل ها پهن کنید ومقداری خوراک برروی مقوا یا درسینی های مقوایی بریزید که جوجه ها جذب شوند.
 • تمام پرندگان راچک کنید حتی درموارد جزئی که به آب وخوراک دسترسی داشته باشد.
 • بعدازحمل ونقل های طولانی بسیارمفیداست برای۳الی۴ساعت قبل ازتوزیع خوراک اطمینان حاصل کنید که پرندگان به اندازه کافی آب نوشیده باشند تا مایعات بدنی آنها بازگردانده شود.
 • درطول دوروزاول ازآب ولرم بادمای۲۵الی۳۰درجه سانتیگراد استفاده کنید.
 • درشرایط گرم مراقب باشید واجازه ندهید دمای آب افزایش یابد چون ممکن است میزان مصرف خوراک رادرجوجه‌ها کاهش دهد. خطوط آبخوری رابرای حفظ درجه حرارت به طورمنظم تنظیم کنید.
 • میزان آب مصرفی را نظارت کنید.
 • وازریختن آب توسط جوجه هاخودداری کنید همان‌طوریکه این مورد کیفیت بسترراحفظ خواهد کرد.
 • برای دوهفته اول همیشه آبخوری هاراتمیزنگهداری کنید آن ها حداقل بایدروزانه تمیزشوند.

جوجه های خود را گرم نگه دارید

به  منظوراطمینان ازاینکه تجهیزات وبستربرای ورودجوجه گرم هستند توصیه می‌شود حداقل۳۶ساعت قبل ازورود جوجه ها شروع به افزایش دمای سالن کنید به طوری که دمای هوابه ۳۳تا ۳۵ درجه سانتی­گراد برسد.

کف بتنی باید دردمای۲۸درجه سانتیگرادو دردمای بستر۳۰درجه سانتیگراد باشد.بهترین روش برای بررسی اینکه آیا دمای سالن درروزهای اول بعد ازورود درست می باشد اندازه گیری دمای کلواک جوجه است(۴۰درجه سانتیگراد).

توصیه میشود درجه حرارت حداقل۲۰جوجه از کل سالن گرفته شود تانشانه خوبی ازاوضاع حاصل شود.جوجه ها نمیتوانند دمای بدن خودراتنظیم کنند بنابراین به شرایط محیطی وابسته اند.توجه داشته باشید که دمای بدن جوجه به سرعت با تغییرات شرایط محیطی واکنش نشان می‌دهد.

نقطه تنظیم صحیح دمای هوا باتنظیم کردن دمای بدن جوجه پیداکنید. هرساعت بعدازقرارگیری درسالن دمای بدن جوجه رابررسی کنید.دمای بدن راتا زمانیکه دمای صحیح حاصل نشود ووضعیت ثابت نگردد بررسی کنید. درروزپنجم جوجه هابه طورمعمول قادربه حفظ دمای بدن خودهستند وافزایش دمای بدن به طورخودکاربه حدود۴۱درجه سانتیگراد خواهد رسید.

ازآنجابه بعد نقطه تنظیم دمای هوای سالن را می توان به طورتدریجی کاهش داد ودر۵هفتگی به حدود۲۰درجه سانتیگراد رساند (به عنوان مثال نیم درجه سانتی‌گراد در روز). استانداردهای دما درجدول۱آورده شده است اما بازهم مشاهده رفتارگله بهترین شاخص نیازواقعی جوجه ها میباشد.

 

جدول 1. استانداردهای دما و رطوبت

 

سن (روز)

دمای برودینگ (درجه سانتی گراد)  

دمای سالن

رطوبت نسبی
دمای نزدیک گرم کننده دمای 2 متر فاصله از گرم کننده مناسب-حداکثر (%)
3-0 35 28-29 33-35 60-55
7-4 34 27-28 31-32 60-55
14-8 32 26-27 28-30 60-55
21-15 29 25-26 26-28 60-55
24-22 23-25 23-25 65-55
28-25 21-23 21-23 65-55
35-29 19-21 19-21 70-60
بعد از 35 17-19 17-19 70-60

 

 

 • اگرجوجه ها دورهم جمع شده باشندیعنی درجه حرارت خیلی پایین است.
 • اگرجوجه ها ازهم فاصله داشته باشندو غیرفعال و بی‌حال باشندیعنی دمای سالن خیلی زیاد است.

 

درهمه مراحل باید یکنواختی گله بررسی شود.هدف این است که یکنواختی بالا به منظور کمک به مدیریت وتحریک گله می باشد. یکنواختی پایین منجربه عملکرد تخمگذاری ضعیف میشود.تعدادآبخوریها،دانخوری ها، توزیع خوراک، فراهمی خوراک ومدیریت مزرعه برای اطمینان ازیکنواختی گله میتواند کمک کننده زیادی باشند. ناهمگنی درسنین پایین تاثیرمنفی بریکنواختی درهنگام انتقال دارد.