حمایت مالی از اجرای طرح پیش دبستانی در موسسه ندای ماندگار برای چهارمین سال متوالی

مركز توانمند سازي نداي ماندگار دروازه غار ) آواي ماندگار سابق ( عنوان يك سازمان مردم نهاد مستقل غير
دولتي وغير انتفاعي به منظور توانمند سازي مادران و دختران محله ي دروازه غار تهران ) هرندي(از سال
١٣٨٦با مجوز رسمي سازمان بهزيستي شروع به فعاليت كرد. اين مركز در سه حوزه توانمندسازي حرفه اي
)شامل آموزش چرخكاري صنعتي،خياطي،بافندگي،سوخت نگاري روي پارچه ،پرده دوزي ، تكه دوزي و…(مهارت
هاي اجتماعي)شامل تقويت مهارتهاي ارتباطي،آموزش مهارتهاي زندگي و آموزش خانواده و…( و سوادآموزي
فعاليت خود را با بهره گيري از كادر مجرب وحمايت خيرين دلسوز آغاز كرد.
در كنار آموزش مادران ، به فرزندان آنها هم توجه شده و ارتقاي وضعيت تحصيلي و مهارت هاي اجتماعي و
مهارت هاي زندگي آنان از اهداف اصلي موسسه است .
نداي ماندگار تاكنون توانسته است به تعداد زيادي از زنان و دختران محله هرندي حرفه هاي مختلفي را آموزش
داده و آنان را به استقلال مالي برساند . اين مركز با كمك هاي مردمي اداره مي شود و تمام سعي بر اين است
كه به عنوان يك نهاد كارآفرين اجتماعي برتر بتواند كليه هزينه هاي مركز را به صورت خود كفا تامين نمايد .
اين مركز در سال ٢٠٠١٤از سوي مدير عامل برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد و شهرداري دوبي ، جايزه
بين المللي بهترين عملكرد در زمينه توانمند سازي آموزشي ، اجتماعي و اقتصادي زنان آسيب ديده را از بين
١٤٠كشور جهان دريافت كرده است.
بيان مسئله و اهميت موضوع
با وجود برجسته سازي وضعيت بحراني كودكان در وضعيت دشوار ساكن دروازه غار تهران از ابتداي سال ٧٩
تا كنون و با وجود تاكيد نهاد هاي مدني براي برابر سازي حداقل امكانات رفاهي ،بهداشتي و درماني و تحصيلي
براي اين منطقه ، تاكنون تغييري در وضعيت زندگي اين كودكان و خانواده هاي آنان ايجاد نشده است . واقعيت
اين است كه با توجه به شرايطي زيستي ساكنين اين محله معروف تهران از لحاظ آسيب هاي اجتماعي رايج
،اين منطقه به شدت براي كودكان محله آسيب زا است ديدن هر روزه معتادين،رد و بدل كردن آزادانه مواد،روابط
خشن بين اولياو… كودكان را در معرض انواع تهديد ها قرار داده است. در راستاي كاهش اين آسيب ها ، آواي
ماندگار به طور مدام بر نامه ها آموزشي و تفريحي و هنري براي كودكان تحت حمايت برگزار ميكند ٠با توجه
به اين كه متاسفانه آموزش هاي پيش دبستاني تحت حمايت دولت نبوده و در سطح كشور به صورت غير دولتي
ارائه مي شود ، اغلب ساكنين اين منطقه قادر به تامين هزينه پيش دبستاني فرزندان خود نبوده و در نتيجه

بسياري از كودكان از دستيابي به اين آموزش ها محروم هستند. طي مذاكره و انعقاد تفاهم نامه با مركز پژوهشي
تاريخ ادبيات كودكان ، » طرح با من بخوان « ، با همكاري موسسه فوق براي مقطع پيش دبستاني براي چهارمين
سال متوالي جرا مي كند .
اهداف طرح
هدف كلي : آموزش مقطع پيش دبستاني رايگان براي ٤٥نفر از كودكان محله هرندي تهران
هدف جزيي :
الف
ارتقاي مهارت ها با آموزش مهارت هاي زندگي ، آموزش هاي مختلف خلاقيت و نمايش هاي
خلاق و…
ب- آموزش سواد پايه در حد مورد نياز براي پايه پيش دبستاني با روش هاي آوا ورزي و الفبا ورزي و..
كه ويژه طرح با من بخوان است .
گروه هدف طرح :
طيفي از كودكان در وضعيت دشوار ساكن دروازه غار تهران كه بنا به دلايل بسيار زياد جزءآسيب پذيرترين و
محرومترين كودكان هستند و در مراحل رشد در خانواده و اجتماع در معرض انواع آسيب ها و تهديدها قرار
دارند .والدين آنها توانايي پرداخت هزينه هاي پيش دبستاني را ندارند .