پژوهش فعاليتى منسجم براى رسيدن به شناختى روشن ازمفاهيم پيرامون است. راهى براي گسترش مرزهاى دانش وگشودن افقهاى تازه.
ساختمان این پژوهش سرا متعلق به آموزش و پرورش مى باشد که با حمایت مالی شرکت آرین رشد افزا (آرا) توسط انجمن حامى با بازسازى ساختمان و استاندارد سازی تجهیزات براى دانش آموزان شهر بدره مهیا شده است. شهر بدره در دامنه ی کبیرکوه با ۲۲ روستا واقع شده است و این شهرستان حدود ۲۵۰۰دانش آموزدارد که یطور منظم و در همه مقاطع تحصیلی از امکانات پژوهش سرا استفاده می نمایند.
پژوهش سرای رشد شامل:
کتابخانه علمی
سایت کامپیوتر
اتاق سمعی و بصری
آزمایشگاه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی
اتاق مشاوره برای دانش آموزان و والدین جهت شناخت مهارت های زندگی
اتاق مدیریت می باشد.